Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Højfyn Action og Motion.

§ 1 Klubben er hjemmehørende i Assens Kommune.

§ 2 Klubbens formål er at deltage ved aktiviteter af sportslige og sociale karakter.

§ 3 Medlemskab skal ansøges ved bestyrelsen og godkendes af denne.

§ 4 a Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

b Kontingent indbetales hvert år inden den 1. februar til kassereren.

c Kontante beløb indsættes på bankkonto, hvor kun formand eller kasserer kan hæve.

d Udmeldelse skal ske skriftligt inden d. 1. februar til kassereren.

e Hvis et medlem ikke betaler kontingent kan vedkommende slettes som medlem.

§ 5 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i klubben og afholdes før den 1. december hvert år.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller hvis 3/5 af medlemmerne ønsker det.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6 Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal.

Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

§ 7 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, som alle vælges for 2 år.

Ved fratrædelse af bestyrelsesmedlemmer og hvis de valgte suppleanter ikke ønsker tiltræde i bestyrelsen, skal det være muligt for de resterende bestyrelsesmedlemmer at forsætte som siddende bestyrelse med minimum 3 medlemmer indtil næstkommende generalforsamling. Besluttes det i bestyrelsen ikke at forsætte med 3 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand +1 bestyrelsesmedlem er på valg lige år og kasserer +2 bestyrelsesmedlemmer ulige år.

Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 8 Dagsorden for generalforsamlingen.

Valg af dirigent.

Beretning ved formanden om klubbens virke det forløbne år.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Behandling af indkommende forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Valg af bestyrelse.

Valg af suppleanter.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

§ 9 Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget eller indkaldelse til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende.

Ved klubbens eventuelle opløsning skal formue og ejendele overgå til børne- og ungdomsarbejde i AssensKommune.

§ 10 Vedtægts ændringer skal ske på generalforsamlingen ved 3/4 flertal og varsles med mindst 1 månedsvarsel.